ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TRONG CÁCH MẠNG HÓA NGÀNH CÔNG NGHIỆP QUẢN LÝ NHÂN SỰ

  • Nguyễn Quốc Khánh*
  • Tô Thị Thanh Hà
Từ khóa: Blockchain, công nghiệp nhân sự, công nghệ số, 4IR,..

Tóm tắt

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4IR) đã và đang tạo ra những thay đổi đột phá đối với mô hình kinh doanh, dự đoán các động lực chính của sự chuyển đổi sẽ có tác động sâu sắc đến bối cảnh công việc trong tương lai, từ tạo việc làm đến chuyển đổi vị trí, từ tăng năng suất lao động đến mở rộng khoảng cách kỹ năng,... Dịch Covid -19 càng chứng minh điều đó rõ nét hơn bao giờ hết. Nhằm tìm hiểu phản ứng của các doanh nghiệp, làm thế nào để chuyển đổi nhân sự và làm thế nào để ngăn chặn sự thiếu hụt tài năng trong việc làm. Trên cơ sở phân tích thực trạng và xu thế, bài viết đặt ra một số thách thức và gợi ý một số cơ hội nhằm giúp doanh nghiệp đánh giá lợi ích và gánh nặng của 4IR, có một cái nhìn về động lực của thay đổi đang diễn ra và tìm được những biện pháp để ổn định các kỹ năng,…

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-05
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU