CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP - NGHIÊN CỨU DỰA TRÊN ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN

  • Nguyễn Giác Trí
  • Trần Ngọc Mỹ*
  • Đàng Quang Vắng
Từ khóa: Chất lượng, lòng trung thành, nhận biết, liên tưởng, tài sản thương hiệu, tài sản thương hiệu dựa trên sinh viên, tài sản thương hiệu trường đại học.

Tóm tắt

Nghiên cứu khảo sát các yếu tố tác động đến tài sản thương hiệu Trường Đại học Đồng Tháp dựa trên đánh giá của sinh viên thông qua bốn yếu tố bao gồm Nhận biết thương hiệu, Liên tưởng thương hiệu, Chất lượng cảm nhận và Lòng trung thành thương hiệu. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu sơ cấp bằng cách gửi phiếu khảo sát đối với sinh viên đang học tại Trường Đại học Đồng Tháp thông qua phương pháp chọn mẫu thuận tiện (chọn mẫu phi xác suất) và kết quả thu về có 300 phiếu khảo sát được chấp thuận. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu như: thống kê mô tả, cronbach alpha, các phân tích khác (phân tích nhân tố khám phá, ước lượng và kiểm định mô hình hồi quy). Kết quả nghiên cứu cho thấy 4 yếu tố được xem xét đều có tác động đến tài sản thương hiệu của Trường Đại học Đồng Tháp. Thêm vào đó, tài sản thương hiệu của Trường Đại học Đồng Tháp không chỉ bị ảnh hưởng bởi nhận thức của sinh viên, mà còn có thể dựa trên dịch vụ đào tạo. Bài báo này cũng nêu lên những ý nghĩa thực tiễn và hướng đi gợi mở cho các nhà quản lý trường đại học nhằm xây dựng giá trị thương hiệu Trường Đại học Đồng Tháp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-05
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU