DẠY HỌC CHỦ ĐỀ SỐ VÀ PHÉP TÍNH TRONG TOÁN 5 THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY VÀ LẬP LUẬN TOÁN HỌC

  • Phạm Thị Kim Châu*
  • Nguyễn Văn Bé
Từ khóa: Năng lực tư duy và lập luận toán học, số học và phép tính, toán 5.

Tóm tắt

Phát triển năng lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong dạy học toán tiểu học. Bài viết đề xuất quy trình dạy học hình thành quy tắc, công thức, quy trình tính cùng các ví dụ cụ thể nhằm phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học thông qua chủ đề số và phép tính môn Toán lớp 5.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-05
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU