VẬN DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG GIẢNG DẠY HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

  • Lê Duy Cường
Từ khóa: Dạy học toán, lớp học đảo ngược, năng lực tự học, phát triển năng lực.

Tóm tắt

Trong bài viết này, tác giả đã phân tích bản chất và đặc trưng của mô hình lớp học đảo ngược và khả năng vận dụng mô hình này trong giảng dạy học phần Phương pháp dạy học Toán theo hướng phát triển năng lực tự học của sinh viên. Qua nghiên cứu và kết quả thực nghiệm đã chỉ ra rằng việc vận dụng mô hình “lớp học đảo ngược” trong giảng dạy học phần Phương pháp dạy học Toán không chỉ tạo hứng thú, nâng cao kết quả học tập mà còn giúp sinh viên phát triển năng lực tự học.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-05
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU