BÀN VỀ NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG/KHOA SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG 2018

  • Nguyễn Văn Đệ
  • Lương Thanh Tân
  • Phan Trọng Nam
  • Danh Trung
  • Võ Phượng Vy
Từ khóa: Chương trình giáo dục phổ thông 2018, giảng viên, năng lực nghiên cứu khoa học.

Tóm tắt

Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 đã tác động đến đội ngũ giảng viên ở trường/khoa sư phạm, trong đó vấn đề phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên là rất cần thiết trong bối cảnh đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bài viết nêu ra tính cấp thiết và những tố chất cần có của người giảng viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Trên cơ sở đó, đề xuất định hướng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên ở các trường/ khoa sư phạm, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-12-05
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU