Kỹ thuật nhận dạng biển số xe và ứng dụng vào bài toán quản lý bãi giữ xe tại Trường Đại học Hà Tĩnh

  • Trần Thị Hương*
  • Ngô Thị Kiều Hằng
Từ khóa: Bãi giữ xe tự động, kỹ thuật nhận dạng, lập trình, mã nguồn mở, xử lý ảnh.

Tóm tắt

Trong bài báo này, nhóm tác giả nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng biển số xe, từ đó thiết kế, cài đặt hệ thống quản lý bãi giữ xe tự động, bước đầu thử nghiệm tại nhà giữ xe của Trường Đại học Hà Tĩnh, nhằm góp phần trong việc nâng cao chất lượng quản lý bãi giữ xe của Nhà trường. Chương trình được xây dựng dựa trên một số thuật toán trong xử lý ảnh, kỹ thuật nhận dạng ảnh, sử dụng công cụ lập trình Visual Studio 2012 trong cài đặt kết hợp mã nguồn mở OpenCV.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-28
Chuyên mục
Ý KIẾN TRAO ĐỔI