Đánh giá tác động của nhà nuôi chim yến đến môi trường tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

  • Lê Bảo Việt*
  • Lưu Hoài My
Từ khóa: Kiên Giang, nhà nuôi chim yến, tác động môi trường.

Tóm tắt

Nghiên cứu thực hiện đánh giá tác động của nhà nuôi chim yến đến môi trường thông qua các hoạt động điều tra và đánh giá hiện trạng môi trường nhờ các dữ liệu báo cáo đánh giá tác động môi trường của 1 nhà yến cụ thể. Kết quả cho thấy môi trường xung quanh khu vực nuôi chim yến chịu ảnh hưởng từ nước thải và rác thải từ hoạt động nuôi chim yến. Thông qua công tác tính toán nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải, đánh giá lượng chất thải phát sinh và mức độ tác động của tiếng ồn cho thấy hiện nay các tác động trên vẫn chưa gây ra tác động gây ô nhiễm nặng nhưng vẫn cần có biện pháp khắc phục để tránh những tác động lâu dài.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-28
Chuyên mục
Ý KIẾN TRAO ĐỔI