Nghiên cứu sử dụng tro bã mía để thay thế một phần xi măng trong sản xuất bê tông

  • Nguyễn Đức Minh
Từ khóa: Bê tông, cường độ nén, tro bã mía.

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi muốn đề cập đến việc sử dụng tro bã mía để thay thế xi măng trong quá trình sản xuất bê tông nhằm nâng cao chất lượng bê tông và giảm ô nhiễm môi trường. Bã mía sau khi được làm sạch sấy khô và nung ở 750oC trong khoảng thời gian 3h thì tạo thành tro bã mía. Kết quả phân tích tro bã mía bằng phương pháp huỳnh quang tia X (XRF) cho thấy một số chất có hàm lượng cao như SiO2 là 24,4%, K2O là 36,18% và CaO là 14,98%. Trong nghiên cứu này, tỉ lệ thay thế xi măng bằng tro bã mía lần lượt là 0%, 2,0%, 4,5%, 6,5%, 9,0%, 11,5% và 13,5%. Kết quả cho thấy với các tỉ lệ thay thế xi măng bằng tro bã mía khác nhau đều làm tăng cường độ nén của bê tông sau 28 ngày, trong đó tỉ lệ 4,5% cho cường độ nén cao nhất (74 N/mm2) tăng 3,5 lần so với mẫu không sử dụng tro bã mía để thay thế xi măng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-28
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU