Đánh giá sự khác biệt về chỉ tiêu môi trường đất ở các sinh cảnh khác nhau tại vùng Cù Lao Dung

  • Nguyễn Ngọc Bảo Châu*
  • Dương Minh Truyền
  • Trương Hoàng Đan
  • Lý Văn Lợi
Từ khóa: Chỉ tiêu môi trường đất, Cù Lao Dung, sinh cảnh.

Tóm tắt

Nghiên cứu nhằm so sánh các chỉ tiêu: pH, nồng độ muối hòa tan, % nitơ tổng, % photpho tổng, % kali tổng có trong đất, trong mùa mưa tại huyện Cù Lao Dung, dựa trên sáu sinh cảnh được lựa chọn đại diện là Ao tôm, Bưởi, Dừa nước, Mía và Ớt. Thí nghiệm được tiến hành vào mùa mưa thời gian cụ thể là tháng 10/2019. Tại các vị trí đại diện, tiến hành thu ba mươi mẫu đất từ xã An Thạnh II đến xã An Thạnh Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nồng độ muối hòa tan trong đất trung bình là 3,51‰, nằm trong ngưỡng cho phép nhưng vẫn gây ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của cây trồng, giá trị pH trung bình của đất tại khu vực nghiên cứu dao động từ 4,4 – 5,87, được đánh giá là đất chua. Đất tại khu vực nghiên cứu được đánh giá là giàu đạm, nghèo lân và cần có biện pháp cải tạo phù hợp. Riêng với giá trị kali đo được cao hơn nhiều so với đạm và lân do người dân bón phân giảm mặn. Sự chênh lệch không đồng đều giữa các chỉ tiêu trong đất có thể gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của từng các loại cây tại các sinh cảnh được chọn để nghiên cứu nói riêng và toàn bộ vùng Cù Lao Dung nói chung.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-28
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU