Thành phần loài và đặc điểm phân bố của động vật đất ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

  • Trần Thị Anh Thư*
  • Cao Văn Vững
  • Trần Anh Tài
  • Lâm Hải Đăng
Từ khóa: Động vật đất, huyện Cù Lao Dung, thành phần loài, tỉnh Sóc Trăng.

Tóm tắt

Các mẫu động vật đất (Mesofauna) được thu vào mùa mưa (08/2019) trên 03 sinh cảnh: vườn cây lâu năm, vườn cây ngắn ngày và bìa rừng ở huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng. Kết quả đã ghi nhận 41 loài động vật đất thuộc 25 họ, 35 giống ở khu vực nghiên cứu. Trong đó, nhện là nhóm đa dạng nhất với 21 loài, kế đến là giun đất có 7 loài, ốc cạn và chân kép mỗi nhóm có 04 loài và rết có 05 loài. Lần đầu tiên 01 bộ, 03 họ, 08 giống và 10 loài động vật nhóm Mesofauna được ghi nhận cho Việt Nam. Kết quả thống kê cho thấy nhóm Mesofauna không có sự khác biệt lớn về độ đa dạng loài giữa ba vùng sinh thái nhưng mật độ phân bố có chiều hướng giảm dần ra biển. pH đất có thể là yếu tố ảnh hưởng đến đặc điểm phân bố của động vật đất ở khu vực nghiên cứu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-28
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU