Về tính siêu ổn định suy rộng cho phương trình hàm Drygas

  • Phạm Thị Thanh Mai
  • Võ Thị Lệ Hằng*
  • Nguyễn Văn Dũng
Từ khóa: Phương trình hàm, tính siêu ổn định, tựa chuẩn.

Tóm tắt

Trong bài viết này, chúng tôi nghiên cứu tính siêu ổn định suy rộng của phương trình hàm Drygas
f(x+y) +  f(x-y) = 2f(x) + f(y) + (-y)
trên không gian tựa chuẩn, trong đó f là ánh xạ từ X vào Y và x, y, x+y, x-y ϵ X. Kết quả của bài viết là mở rộng các kết quả của Aiemsomboon và Sintunavarat (2016) về phương trình hàm Drygas trong không gian định chuẩn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-28
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU