CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ ASEN TRONG NƯỚC SINH HOẠT TỪ VỎ TRẤU VÀ OXIT SẮT TỪ

  • Vũ Thành Công
Từ khóa: Asen, Nước sinh hoạt, Oxit sắt, Vỏ trấu, Vật liệu

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu quá trình than hóa vỏ trấu và hoạt
hóa than thu được bằng oxit sắt từ để xử lý As trong nguồn nước sinh hoạt. Kết quả
cho thấy khi than hóa trấu ở nhiệt độ 8000C trong khoảng thời gian 2 giờ thì lượng
than thu được bằng khoảng 5% lượng trấu. Mang oxit sắt từ lên than với các hàm
lượng thay đổi đã thu được các vật liệu tương ứng. Quá trình nghiên cứu khả năng
hấp phụ As của các vật liệu này cho thấy khi than chưa được hoạt hóa thì khả năng
hấp thụ As kém, nhưng khi được hoạt hóa bằng cách phủ lên lớp oxit sắt từ thì khả
năng hấp phụ As cao hơn. Vật liệu có khả năng hấp phụ tối ưu là VL3%, với trọng
tải hấp phụ 0,109mg/g. Với kết quả này, VL3% có thể được sử dụng làm vật liệu xử
lý As trong nước sinh hoạt.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-25