XÂY DỰNG HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ “CÂN BẰNG HÓA HỌC” MÔN HÓA HỌC LỚP 11

  • Bùi Thị Thu Quỳnh
Từ khóa: cân bằng hóa học, chất chỉ thị, hoạt động trải nghiệm, môi trường dung dịch, yếu tố ảnh hưởng.

Tóm tắt

Bài báo xây dựng một số hoạt động trải nghiệm tìm hiểu về: phản ứng
thuận nghịch; các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng; chất chỉ thị; ý nghĩa
thực tiễn cân bằng của Al3+, Fe3+, CO32- trong dung dịch nước, nhằm cung cấp tài
liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh khi dạy và học chủ đề “Cân bằng hóa học”
theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 lớp 11, nhằm giúp học sinh đạt được
những mục tiêu của chủ đề đặt ra.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-25