TẬP HÚT PHỤ THUỘC THỜI GIAN CHO PHƯƠNG TRÌNH KHUẾCH TÁN KHÔNG CỔ ĐIỂN VỚI HỆ SỐ PHỤ THUỘC THỜI GIAN

  • Cao Thị Thu Trang
  • Đỗ Thị Hoài
  • Nguyễn Thị Thanh Thanh
Từ khóa: Phương trình khuếch tán không cổ điển; hệ số phụ thuộc thời gian; tập hút phụ thuộc thời gian.

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu dáng điệu tiệm cận nghiệm của
phương trình khuếch tán không cổ điển với hệ số phụ thuộc thời gian thông qua lý
thuyết tập hút. Cụ thể, sử dụng lý thuyết được đưa ra bởi F. Di Linio, G. S. Duane và
R. Temam năm 2011, chúng tôi chứng minh sự tồn tại của tập hút phụ thuộc thời gian
cho bài toán biên ban đầu đối với phương trình khuếch tán không cổ điển. Kết quả
chính của bài báo là một mở rộng của Yong-feng Liu (Applicable Analysis, 2014).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-25