THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM THỜI KỲ HẬU COVID-19

  • Hoàng Chí Cương
  • Bùi Thị Thanh Nhàn
Từ khóa: COVID-19; Du khách quốc tế; Du lịch Việt Nam; SWOT; Thu hút…

Tóm tắt

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tổng hợp, so sánh, thống kê,
phân tích xu hướng, phân tích SWOT để phân tích thực trạng thu hút khách du lịch
quốc tế đến Việt Nam giai đoạn 1995-2022. Kết quả cho thấy, thời gian qua, Việt
Nam đã thu hút được một lượng khách du lịch quốc tế đáng kể. Tuy nhiên, dịch bệnh
COVID-19 đã làm giảm rõ rệt số lượng khách giai đoạn 2020-2022. Để thu hút nhiều
hơn lượng du khách quốc tế, Việt Nam cần tập trung đẩy mạnh công tác quảng bá du
lịch tới du khách quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và đảm bảo an ninh, giữ gìn,
bảo vệ môi trường, cảnh quan du lịch thời gian tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-25