CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI ĐÀO TẠO NGÀNH XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

  • Cao Xuân Thành
Từ khóa: Chuyển đổi số đào tạo; Bài giảng số hóa; Tài liệu số hóa; Ngành Xây dựng và Kiến trúc.

Tóm tắt

Bài viết phân tích những vấn đề khoa học và thực tiễn liên quan đến giải
pháp chuyển đổi số với công tác đào tạo, từ đó tư vấn, đề xuất hướng giải quyết thực
tiễn đối với hoạt động đào tạo ngành Xây dựng và Kiến trúc tại Trường Đại học Hải
Phòng, theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và đặc biệt là thích ứng tốt hơn với
xu hướng chuyển đổi số trong thời đại của Cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-10