THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI CÁC KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG

  • Nguyễn Thị Thu Thảo
Từ khóa: nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khu kinh tế Hải Phòng, hội nhập quốc tế.

Tóm tắt

Hải Phòng là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Ngành công
nghiệp luôn chiếm tỷ trọng lớn trong GRDP của thành phố. Đặc biệt, theo xu hướng
hội nhập quốc tế, Hải Phòng đã sớm phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu
chế xuất. Đến nay, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, gọi chung là Khu
kinh tế Hải Phòng có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của
thành phố. Việc phát triển nguồn nhân lực của thành phố Hải Phòng chủ yếu nhằm
phục vụ nhu cầu lao động tại các Khu kinh tế này. Tác giả tập trung phân tích thực
trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại các khu công nghiệp, khu kinh tế
của thành phố Hải Phòng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đây chính là khu vực
đông đảo nhất, điển hình nhất về nguồn nhân lực, đóng góp chủ yếu cho sự tăng
trưởng kinh tế của thành phố. Từ đó, rút ra những kết quả đã đạt được, những hạn
chế và nguyên nhân của các hạn chế trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng
cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của thành phố Hải Phòng, là cơ sở đề xuất các
giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc
tế của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn tới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-10