ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KẾ TOÁN TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

  • Nguyễn Thị Tuyết Minh
Từ khóa: Đổi mới, phương pháp giảng dạy, kế toán, chuyển đổi số.

Tóm tắt

Chuyển đổi số đã và đang tác động sâu rộng, bao trùm lên tất cả mọi
ngành nghề trong đó có giáo dục. Một trong những nội dung quan trọng nhất của
chuyển đổi số trong giáo dục là ứng dụng công nghệ trong phương pháp giảng dạy.
Như vậy có thể thấy việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy là một xu thế tất yếu,
có vai trò quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo và sẽ đem lại lợi ích
nhất định cho các cá nhân, tập thể và cho toàn xã hội. Nhận thức được vấn đề này,
trường Đại học Hải Phòng đã tích cực phấn đấu, thay đổi tư duy, chung tay đổi mới
phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, nhất là ở các học phần mang tính ứng
dụng cao trong đó có các học phần kế toán. Bài viết khảo sát thực trạng và đưa ra
một số khuyến nghị đổi mới phương pháp giảng dạy kế toán tại trường Đại học Hải
Phòng trong bối cảnh hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-10