Quay trở lại chi tiết bài viết TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT SỐ CHÍNH ĐẾN Ý ĐỊNH CHO VAY THEO HÌNH THỨC CHO VAY NGANG HÀNG (P2P) Ở VIỆT NAM Tải xuống tải PDF