TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT SỐ CHÍNH ĐẾN Ý ĐỊNH CHO VAY THEO HÌNH THỨC CHO VAY NGANG HÀNG (P2P) Ở VIỆT NAM

  • Trần Việt Trang
Từ khóa: Tại Việt Nam, cho vay ngang hàng hiện đang trong giai đoạn đầu phát triển và chưa có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. Nghiên cứu giả định rằng không có tính hợp pháp về mặt thực hiện. Mô hình tìm kiếm các yếu tố kỹ thuật số chính ảnh hưởng đến hành vi ra quyết định cho vay tiền tại Việt Nam theo phương thức ngang hàng (P2P). Nghiên cứu đưa ra 5 nhân tố và phân tích mức độ ảnh hưởng của chúng tới ý định cho vay theo hình thức vay ngàng hàng. Từ đó, tác giả đề xuất các biện pháp tác động để thúc đẩy thị trường cho vay ngang hàng tại Việt Nam phát triển bền vững hơn.

Tóm tắt

Tại Việt Nam, cho vay ngang hàng hiện đang trong giai đoạn đầu phát
triển và chưa có hệ thống pháp luật hoàn chỉnh. Nghiên cứu giả định rằng không có
tính hợp pháp về mặt thực hiện. Mô hình tìm kiếm các yếu tố kỹ thuật số chính ảnh
hưởng đến hành vi ra quyết định cho vay tiền tại Việt Nam theo phương thức ngang
hàng (P2P). Nghiên cứu đưa ra 5 nhân tố và phân tích mức độ ảnh hưởng của chúng
tới ý định cho vay theo hình thức vay ngàng hàng. Từ đó, tác giả đề xuất các biện
pháp tác động để thúc đẩy thị trường cho vay ngang hàng tại Việt Nam phát triển
bền vững hơn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-10