TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI HẢI PHÒNG

  • Ngô Thị Nguyên
Từ khóa: chuyển đổi số, doanh nghiệp FDI, quản lý thuế.

Tóm tắt

Công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có nhiều chuyển đổi trong khâu tổ
chức, điều hành, giám sát thực hiện cũng như thủ tục hành chính… nhằm đảm bảo
huy động nguồn lực và tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Tuy nhiên, lĩnh vực này
vẫn còn nhiều hạn chế như là các quy định về chức năng quản lý thuế, thủ tục hành
chính thuế từ khâu đăng ký, kê khai, tính thuế, ấn định thuế, nộp thuế, xử lý tiền
chậm nộp, nợ đọng thuế chưa rõ ràng, minh bạch. Quan hệ giữa người nộp thuế và
cơ quan thuế chưa thực sự bình đẳng, còn nặng về coi trọng nhiệm vụ, quyền hạn
của cơ quan thuế hơn là quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế. Do đó, cần phải
có biện pháp tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp FDI để đáp ứng được
nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới hiện nay, một mặt là thu đủ tiền thuế của các
doanh nghiệp FDI và nộp NSNN, mặt khác để tạo ra môi trường kinh doanh thông
thoáng, chính sách thuế minh bạch, công khai thông qua chuyển đổi số nhằm thu hút
nguồn vốn đầu tư vào thành phố.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-10