THÁCH THỨC CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT

  • Phạm Quang Huy
  • Đỗ Minh Thụy
  • Hồ Phi Dũng
Từ khóa: Trung tâm điều phối khai thác, số hóa, văn hóa tổ chức, quản lý cảng tổng thể

Tóm tắt

Khi nói đến số hóa, các cảng hàng không phải đối mặt với vô số thách
thức như phải có cơ sở hạ tầng CNTT phù hợp để triển khai thực hiện và công cụ dự
báo dòng hành khách tự động. Để cải tiến và đổi mới hoạt động khai thác cũng như
nâng cao trải nghiệm của hành khách, các cảng hàng không sử dụng các hình thức
khác nhau như: ra quyết định tổng thể tại sân bay (ACDM), Trung tâm điều phối
khai thác (AOCC) và quản lý cảng tổng thể (TAM), tất cả chúng đều dựa vào các
công nghệ mới và công cụ số. Bài báo này trình bày xu hướng số hóa cảng hàng
không, một nền tảng để các cảng thực hiện quản lý cảng tổng thể và nhận ra những
thay đổi cần có những dự án/kế hoạch mới. Ngoài ra, bài báo còn phân tích những
thách thức về công nghệ thông qua xác định các thiết bị cần thiết cho quá trình chuyển
đổi số tại cảng Tân Sơn Nhất và đề xuất các giải pháp cho các khu vực làm thủ tục,
an ninh, công an cửa khẩu, kiểm soát ra tàu bay và các dịch vụ trợ giúp hành khách.
Cuối cùng, bài báo còn xem xét tác động của việc triển khai thực hiện các công nghệ
đề xuất, cụ thể lên trải nghiệ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-10