ẢNH HƯỞNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC VÀ Ý ĐỊNH CHUYỂN VIỆC CỦA NHÂN VIÊN LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TẠI HẢI PHÒNG TRONG THỜI KỲ COVID - 19

  • Phạm Dương Khánh
Từ khóa: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, hài lòng, ý định chuyển việc, ngành ngân hàng.

Tóm tắt

Trách nhiệm xã hội nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên
cứu và các nhà quản lý. Bài viết này phân tích ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội đến
sự hài lòng trong công việc và ý định chuyển việc của nhân viên trong ngành ngân
hàng ở Hải Phòng. Nghiên cứu này giải thích nhận thức của nhân viên về trách nhiệm
xã hội của doanh nghiệp ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của họ và ảnh
hưởng tới ý định chuyển việc của họ trong lĩnh vực ngân hàng. Kết quả nghiên cứu
chỉ ra rằng nhận thức về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp có ảnh hưởng thuận
chiều đến sự hài lòng trong công việc và ảnh hưởng ngược chiều đến ý định chuyển
việc của nhân viên. Từ kết quả nghiên cứu này một số giải pháp được đề xuất nhằm
giúp cho lãnh đạo các ngân hàng đạt được sự hài lòng trong công việc của nhân viên
và giảm ý định chuyển việc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-10