ỨNG DỤNG CAATTs, BLOCKCHAIN VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN TRONG KIỂM TOÁN

  • Đào Minh Hằng
Từ khóa: Big Data, Blockchain, CAATTs, kiểm toán, phân tích dữ liệu lớn

Tóm tắt

Những năm gần đây, cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đã mang
lại sự thay đổi toàn diện và sâu sắc trên hầu hết các lĩnh vực, ngành nghề trong đó,
phải kể đến sự thay đổi và phát triển của khoa học công nghệ với xu hướng chuyển đổi
số. Kiểm toán cũng là một trong những ngành chịu tác động mạnh mẽ của chuyển đổi
số. Kiểm toán viên (KTV) đang đứng trước cuộc cách mạng công nghệ được dự đoán
sẽ tạo ra sự tác động lớn tới kiểm toán và đòi hỏi họ phải thay đổi để đáp ứng môi
trường kinh doanh từ việc áp dụng các kỹ thuật, công cụ hỗ trợ máy tính trong kiểm
toán cho đến phân tích dữ liệu lớn và sử dụng công nghệ chuỗi khối.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-10