Quay trở lại chi tiết bài viết CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC - KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VÀ BÀI HỌC ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG Tải xuống tải PDF