CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG QUẢN TRỊ ĐẠI HỌC - KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VÀ BÀI HỌC ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

  • Nguyễn Thị Thanh Nhàn
  • Cao Thị Vân Anh
Từ khóa: quản trị đại học, chuyển đổi số, giáo dục đại học

Tóm tắt

Quản trị đại học là một trong 5 trụ cột trong chiến lược phát triển giáo
dục Đại học ở Việt Nam đến năm 2030. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công
nghiệp 4.0, chuyển đổi số đã và đang là xu hướng tất yếu giúp nâng cao hiệu quả
quản trị và chất lượng giáo dục Đại học. Các trường Đại học trên thế giới và ở Việt
Nam đã ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học,
hợp tác quốc tế và kết nối cộng đồng với những kết quả đạt được nhất định. Bài
viết nghiên cứu vai trò của chuyển đổi số trong giáo dục Đại học và kinh nghiệm
thực tiễn tại các trường, từ đó đưa ra những bài học và đề xuất các khuyến nghị
trong hoạt động quản trị tại trường Đại học Hải Phòng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-02-10