XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN Ở TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

  • Lê Văn Hiền
Từ khóa: Xây dựng đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng, giải pháp.

Tóm tắt

Đội ngũ giảng viên ở Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh
(GDQP-AN), Trường Đại học Hải Phòng là nhân tố quan trọng quyết định chất
lượng GDQP-AN cho học sinh, sinh viên. Việc xây dựng đội ngũ giảng viên ở
Trung tâm GDQP-AN nói riêng và đội ngũ giảng viên của Trường Đại học Hải
Phòng nói chung là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường. Trong
những năm qua, Trung tâm GDQP-AN đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng
đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, công tác xây đội ngũ
giảng viên GDQP-AN vẫn còn một số khó khăn như: về số lượng, cơ cấu, tổ
chức, năng lực chuyên môn chưa tương xứng với sự phát triển hiện nay. Bài viết
đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng đội ngũ giảng viên
GDQP-AN, góp phần nâng cao chất lượng GDQP-AN cho sinh viên tại Trung
tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Đại học Hải Phòng trong điều kiện
hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-03