MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP TOÁN HỌC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC YẾU TỐ HÌNH HỌC Ở LỚP 4 - 5

  • Phạm Thị Quỳnh Trâm
Từ khóa: Giáo dục toán học đã và đang thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Bài báo bàn về vấn đề phát triển năng lực giao tiếp toán học - một năng lực cốt lõi cho học sinh tiểu học; trong đó có phân tích các biểu hiện của năng lực giao tiếp toán học; nội dung dạy học chủ đề yếu tố hình học lớp 4 - 5; từ đó đề xuất các cách thức dạy học nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh tiểu học trong chủ đề yếu tố hình học lớp 4 - 5. Bài báo đưa ra định hướng nghiên cứu và dạy học toán tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Tóm tắt

Giáo dục toán học đã và đang thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo
hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học. Bài báo bàn về vấn đề phát triển năng
lực giao tiếp toán học - một năng lực cốt lõi cho học sinh tiểu học; trong đó có phân tích
các biểu hiện của năng lực giao tiếp toán học; nội dung dạy học chủ đề yếu tố hình học lớp
4 - 5; từ đó đề xuất các cách thức dạy học nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học cho
học sinh tiểu học trong chủ đề yếu tố hình học lớp 4 - 5. Bài báo đưa ra định hướng nghiên
cứu và dạy học toán tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-26