HÀNH ĐỘNG NGÔN NGỮ GIÁN TIẾP TRONG VỞ KỊCH HỒN TRƯƠNG BA DA, HÀNG THỊT CỦA LƯU QUANG VŨ

  • Ngô Kim Khánh
Từ khóa: hành động, hành động ngôn ngữ, gián tiếp, kịch…

Tóm tắt

Lí thuyết về hành động ngôn ngữ là lí thuyết quan trọng, được coi như
“xương sống” của Ngữ dụng học. Nó không chỉ được nghiên cứu trong giao tiếp hàng
ngày mà còn được đặc biệt chú ý khi nghiên cứu các tác phẩm văn chương. Với một thể
loại văn học mà lời thoại của các nhân vật tạo nên tác phẩm như kịch nói, thì việc nghiên
cứu hành động ngôn ngữ, nhất là các hành động ngôn ngữ gián tiếp có một ý nghĩa vô
cùng quan trọng. Vì vậy, trong bài báo này, chúng tôi vận dụng lí thuyết về hành động
ngôn ngữ gián tiếp để tìm hiểu vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Qua những kết quả
khảo sát với số liệu thống kê cụ thể, chúng tôi cố gắng đưa ra những nhận xét, đánh giá
bước đầu về việc sử dụng các hành động ngôn ngữ gián tiếp trong việc thể hiện tính
cách, thái độ, tình cảm của nhân vật cũng như quan điểm, nghệ thuật xây dựng nhân vật
của tác giả Lưu Quang Vũ. Từ đó, thấy được những giá trị nghệ thuật mà vở kịch Hồn
Trương Ba, da hàng thịt mang lại.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-12-26