DẠY HỌC TRẢI NGHIỆM MÔN TOÁN LỚP 10 CHỦ ĐỀ TẬP HỢP

  • Hoàng Thị Hương
Từ khóa: dạy học, trải nghiệm, tập hợp, trò chơi, vận động, sơ đồ tư duy.

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về dạy học trải nghiệm môn Toán lớp 10 chủ đề Tập
hợp với các phương án dạy học trải nghiệm trong lớp học và ngoài lớp học nhằm phát triển một số năng
lực chung và năng lực toán học theo tinh thần đổi mới cơ bản và toàn diện của Bộ Giáo dục và đào tạo.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-08