SỰ THAY ĐỔI CÁC CHỨC QUAN TỪ TRIỀU LÝ ĐẾN TRIỀU TRẦN

  • Đỗ Thị Mai Hương
  • Đặng Thị Thu Hà
Từ khóa: chức quan, triều Lý, triều Trần.

Tóm tắt

Trải qua gần 10 thế kỉ (từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX), thời đại phong kiến dân tộc đã để
lại nhiều chứng tich về văn hóa, kinh tế và chinh trị. Trong đó, hệ thống quan chức có ý nghĩa quan trọng
với một đất nước vừa thoát khỏi hơn 1000 năm Bắc thuộc, đặc biệt là ở giai đoạn hình thành và xác lập
chế độ phong kiến của một quốc gia thống nhất (triều Lý và triều Trần). Hệ thống quan lại từ triều Lý đến
triều Trần nhìn chung đi theo mô hình biện chứng của lịch sử là kế thừa, tiếp nối, phát triển cả về số lượng
và quyền hạn, trách nhiệm. Có thể khẳng định đến thời đại nhà Trần, hệ thống quan chức đã được định
hình khá quy chuẩn và đầy đủ, được xem là mô hình cơ bản của quan chế nước ta ở những triều đại sau.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-08