MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIAO TIẾP TOÁN HỌC CHO HỌC SINH LỚP 9 THÔNG QUA CHỦ ĐỀ ĐƯỜNG TRÒN

  • Mai Văn Quảng
Từ khóa: dạy học, năng lực, giao tiếp toán học, hình học

Tóm tắt

Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2018 đã đề cập đến việc đổi mới giáo dục
phổ thông. Giao tiếp toán học là một trong những năng lực rất cần thiết đối với học sinh vì thông qua
giao tiếp toán học giáo viên và học sinh được kết nối kiến thức và phát triển tư duy toán học. Bài viết
đưa ra một số biện pháp khi dạy chủ đề đường tròn trong chương trình Toán lớp 9.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-08