DẠY HỌC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY VÀ LẬP LUẬN TOÁN HỌC CHO HỌC SINH GIỎI LỚP 9

  • Phạm Văn Quân
Từ khóa: Năng lực, tư duy và lập luận toán học, hệ thức lượng trong tam giác, học sinh giỏi Trung học Cơ sở.

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về vấn đề: Xác định và cụ thể hóa năng lực tư duy
và lập luận toán học (NLTD & LLTH) của học sinh giỏi (HSG) lớp 9 THCS trong giải toán về hệ thức
lượng trong tam giác (HTLTTG); thể hiện ở việc xác định cấu trúc NLTD & LLTH gồm 5 thành phần
và xây dựng 4 biện pháp phát triển NL này cho HS giỏi lớp 9 THCS trong DH hệ thức lượng trong tam
giác vuông.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-08