LỰA CHỌN CÁC HOẠT ĐỘNG NGOÀI GIỜ ĐỂ PHÁT TRIỂN VIỆC TỰ HỌC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

  • Hoàng Thị Phương Loan
Từ khóa: hoạt động ngoài lớp học, phát triển ngôn ngữ, môi trường tiếng Anh, tự học.

Tóm tắt

Ngày nay việc học Tiếng Anh cơ sở của sinh viên không chuyên tại trường đại học Hải
Phòng không gò ép với việc phải hoàn thành kì thi mà là sự tự giác để đạt chuẩn TOEIC450. Sự đổi mới
này yêu cầu sinh viên phải có tinh tự học cao để kết nối kiến thức với các hoạt động thực tế đáp ứng
nhu cầu công việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Dưới sự ảnh hưởng lớn của bản địa hóa toàn cầu và
quốc tế hóa, việc tạo cơ hội cho sinh viên được trải nghiệm trong môi trường Tiếng Anh thực sự, được
tiếp cận các hoạt động sử dụng Tiếng Anh thực tế là điều vô cùng cần thiết. Trong bài viết này, tác giả
dùng phương pháp thu thập thông tin, tìm hiểu các hoạt động ngoài lớp học nhằm kết nối việc học trên
lớp và hoạt động ngoài lớp học. Mục đich của tác giả là tập hợp các hoạt động ngoài lớp học giúp sinh
viên tăng cường học từ vựng, kết nối kiến thức của họ với các kỹ năng thực tế để họ sẵn sàng đối mặt
với những thách thức tiếng Anh từ các công việc sau này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-08