MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

  • Nguyễn Thị Hương
Từ khóa: Môi trường, giáo dục bảo vệ môi trường, trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi.

Tóm tắt

Đất nước ta đang trong quá trình Công nghiệp hóa - hiện đại hóa, nền kinh tế phát triển rất
nhanh chóng, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Cùng với sự phát triển đó, môi trường sống của
chúng ta ngày càng suy thoái, không chỉ bởi lượng nguồn tài nguyên đang ngày càng bị khai thác bừa bãi
mà còn bởi con người chưa có ý thức tốt trong việc bảo vệ môi trường. Chinh vì vậy nhiệm vụ giáo dục
bảo vệ môi trường đang là vấn đề cấp thiết hơn bao giờ hết, nó đòi hỏi các cấp, các ngành cùng vào cuộc.
Với ngành giáo dục mầm non nói chung và với trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nói riêng giáo dục bảo vệ môi trường
giúp trẻ có nhận thức đúng đắn về ich lợi của môi trường sống đối với sức khỏe con người từ đó nâng cao
ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường – đây là nhiệm vụ rất quan trọng và vô cùng cần thiết.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-08