CỐT TRUYỆN TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA O.HENRY

  • Đỗ Thị Hằng
Từ khóa: O.Henry, truyện ngắn, cốt truyện.

Tóm tắt

Cốt truyện là một trong những yếu tố giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong tác phẩm tự sự.
Mỗi nhà văn luôn tìm tòi, tạo dựng cốt truyện để thể hiện quan niệm của mình về con người và cuộc
đời. Bài viết này đi sâu tìm hiểu các kiểu cốt truyện trong truyện ngắn của O.Herny để thấy được đặc
trưng phong cách nghệ thuật của nhà văn trong việc phản ánh con người và cuộc sống.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-08