CƠ SỞ XÁC ĐỊNH TIÊU ĐIỂM TRONG CẤU TRÚC THÔNG TIN CỦA CÂU HỎI TIẾNG VIỆT

  • Đào Thị Minh Ngọc
Từ khóa: Tiêu điểm thông tin; cấu trúc thông tin, ngữ cảnh, tiền giả định

Tóm tắt

Bài viết này trình bày những cơ sở xác định tiêu điểm trong cấu trúc thông tin của câu
tiếng Việt. Cơ sở để nhận diện nó gồm: ngữ cảnh, tiền giả định và khả năng lược bỏ thông tin thừa trong
câu. Từ kết quả thu được của bài viết này sẽ giúp chúng tôi đi sâu phân loại và mô tả các loại tiêu điểm
thông tin khác nhau.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-08