ĐẶC ĐIỂM VÀ GIÁ TRỊ TỰ NHIÊN CỦA CÔNG VIÊN ĐỊA CHẤT NON NƯỚC CAO BẰNG

  • Hoàng Quốc Dũng
Từ khóa: Công viên địa chất Non nước Cao Bằng, Địa li tự nhiên

Tóm tắt

Non nước Cao Bằng là Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu thứ hai của Việt Nam, trải rộng
trên 9 huyện của tỉnh Cao Bằng. Đây là khu vực có lịch sử phát triển trên 500 triệu năm với nhiều nét độc
đáo về tự nhiên, đặc biệt là các giá trị về địa chất. Công viên có địa hình phân hoá rất phức tạp, đa dạng, có
khi hậu mang tinh chất miền núi, có hệ sinh vật – thổ nhưỡng đa dạng… Đây là những thế mạnh tự nhiên
hết sức quan trọng mà Cao Bằng cần khai thác trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-01-08