Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

Author Guidelines

 

MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ BÀI ĐĂNG CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Yêu cầu chung

1. Bài nhận đăng là những bài báo khoa học chưa từng được công bố trên các báo, tạp chí khoa học trong nước và quốc tế.

2. Bài viết bằng tiếng Việt (các thuật ngữ thống nhất theo từ điển Bách khoa Việt Nam) hoặc tiếng Anh .

3. Các công trình thuộc đề tài nghiên cứu có Cơ quan quản lý cần kèm theo giấy phép cho công bố của cơ quan (Tên đề tài, mã số, tên chủ nhiệm đề tài, cấp quản lý…).

4. Nội dung bài dài không quá 7 trang A4 (kể cả bảng biểu và tài liệu tham khảo). Các danh từ tiếng Việt nếu dịch từ tiếng nước ngoài phải viết kèm theo tiếng nước ngoài. Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc.

5. Bài viết gửi về Tòa soạn dưới dạng file mềm và bản in, có thể gửi bài trực tiếp tại Tòa soạn hoặc gửi qua hộp thư điện tử.

6. Tòa soạn không gửi lại bài nếu không được đăng.

II. Yêu cầu về trình bày

1. Hình thức

- Font: Times New Roman (bảng mã Unicode)

- Cỡ chữ: 12

- Khổ giấy A4; Căn lề: lề trên 2cm; lề dưới 2cm; lề trái 3cm; lề phải 2cm.

2. Trình tự nội dung (tuân thủ đúng quy định cấu trúc nội dung của một bài báo khoa học)

- Tên bài bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Tên tác giả ghi rõ học hàm, học vị, chức danh, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email (với trường hợp đồng tác giả, ghi địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email của tác giả chính).

- Tóm tắt và từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Đặt vấn đề (bao gồm cả mục tiêu nghiên cứu).

- Đối tượng và phương pháp nghiên cứu.

- Kết quả và diễn giải phân tích kết quả.

- Kết luận.

- Tài liệu tham khảo: Liệt kê tất cả tài liệu đã trích dẫn tham khảo trong bài viết nhưng không quá 10 tài liệu; tài liệu tiếng Việt ghi trước sau đó là tài liệu bằng tiếng nước khác và được ghi trong dấu ngoặc vuông [...] theo thứ tự sau: học tên tác giả, tên cuốn sách/bài báo/tạp chí, trang số, tập/kỳ số xuất bản, năm xuất bản.

MỘT SỐ YÊU CẦU VỀ BÀI TỔNG QUAN, THÔNG TIN, BÀI DỊCH

- Đối với bài tổng quan, cần có đầy đủ các tài liệu tham khảo và nguồn số liệu đã được trích dẫn trong bài. Tác giả bài tổng quan ghi rõ học hàm, học vị, chức danh, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, email. Nội dung dài không quá 7 trang A4 kể cả bảng biểu, tài liệu tham khảo.

- Các thông tin, bài dịch cần ghi rõ nguồn dữ liệu (đối với bài dịch, phải có bản chụp toàn bộ bài gốc bằng tiếng nước ngoài kèm theo).

 

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Đăng các bài báo KH đã qua bình duyệt

Privacy Statement

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.