Chưng cất tinh dầu rễ cỏ Hương bài (Vetiveria zizanioides L.) với sự hỗ trợ của enzyme

  • Hoàng Thị Hồng
Từ khóa: Tinh dầu, cỏ Hương bài, Vetiveria zizanioides, VEO, enzyme

Tóm tắt

     Nghiên cứu dùng phương pháp sử dụng enzyme hỗ trợ quá trình chưng cất tinh dầu rễ cỏ Hương bài (Vetiveria zizanioides L.), khảo sát sự ảnh hưởng của các loại enzyme công nghiệp như cellulase, hemicellulase và viscozyme đến quá trình chưng cất tinh dầu. Từ đó đánh giá hiệu quả dựa trên hiệu suất chưng cất tinh dầu (% v/w) và thời gian chưng cất hết toàn bộ lượng tinh dầu có trong rễ cỏ Hương bài. Kết quả cho thấy tiền xử lí bằng viscozyme cho hiệu suất chưng cất tinh dầu đạt cao nhất là 1,3 % v/w sau 14 giờ chưng cất, giúp quá trình chưng cất giảm thời gian chiết xuất được 10 giờ và hiệu suất tăng 23 % so với mẫu không được tiền xử lí với enzyme. Nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng enzyme hỗ trợ quá trình chưng cất tinh dầu, tiếp tục khảo sát các điều kiện tối ưu khi tiền xử lí với viscozyme thông qua 4 yếu tố: thời gian ủ enzyme, nhiệt độ ủ, pH ủ và nồng độ enzyme (E/S) sử dụng. Dùng viscozyme để tiền xử lí bột rễ cỏ Hương bài (< 1 mm) cho hiệu suất chưng cất tinh dầu cao nhất là 1,3 % v/w với nồng độ enzyme (E/S) 2 % (w/w), ở nhiệt độ 50 0C, pH = 5 trong 24 giờ. 

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-04
Chuyên mục
KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ