Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát thành phần hóa học cao ethyl acetate của cây Quyển bá trường sinh (Selaginella tamariscina) Tải xuống tải PDF