Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát hoạt tính sinh học của các cao chiết từ cây Bạch hoa xà thiệt thảo (Hedyotis diffusa Willd., Rubiaceae) Tải xuống tải PDF