Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát các đặc tính của màng hydrogel poly (vinyl alcohol) glutaric anhydride tải nano bạc Tải xuống tải PDF