Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc của các công ty xuất nhập khẩu Việt Nam

  • Nguyễn Tuấn Đạt, Phạm Ngọc Khanh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Mai Thị Bạch Tuyết
Từ khóa: Xuất nhập khẩu, nông sản, đặc điểm thị trường, đặc điểm ngành

Tóm tắt

Nghiên cứu này được thông qua khảo sát 400 đối tượng là các quản lý của các công ty xuất nhập khẩu nông sản thị trường Trung Quốc của các công ty xuất nhập khẩu Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu kết hợp phương pháp định tính và định lượng. Trong đó nghiên cứu định tính chủ yếu là thảo luận chuyên gia để thống nhất thang đo lập bảng câu hỏi và nghiên cứu định lượng sử dụng số liệu sơ cấp được xử lý thông qua phần mềm thống kê SPSS 22.0, đồng thời kết quả nghiên cứu được kết luận thông mô hình hồi quy đa biến theo phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS.  Nhóm tác giả đã vận dụng Học thuyết nguồn lực (BRV); Lý thuyết dự phòng ( CoT), từ đó phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động giao thương nông sản sang thị trường Trung Quốc đó là đặc điểm doanh nghiệp, đặc điểm quản lý, chiến lược marketing xuất khẩu, mối quan hệ kinh doanh, đặc điểm thị trường nước ngoài, đặc điểm thị trường trong nước, đặc điểm ngành. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố này ảnh hưởng tích cực đến hoạt động giao thương nông sản sang thị trường Trung Quốc của các doanh nghiệp XNK Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-31
Chuyên mục
Bài viết