Đội ngũ biên tập

Tạp chí của Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ: 80 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa  - Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.7305456