Đánh giá sự thay đổi kiến thức của sinh viên điều dưỡng năm thứ 3 Trường Đại học Yersin Đà Lạt về phòng ngừa té ngã cho người bệnh, năm 2020

  • Hoàng Trung Tiến
Từ khóa: Sinh viên điều dưỡng, phòng ngừa té ngã, kiến thức.

Tóm tắt

Sinh viên điều dưỡng là những nhân viên y tế tương lai có vai trò vô cùng quan trọng trong sự phát triển ngành nghề, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và phòng ngừa các rủi ro liên quan đến an toàn người bệnh, đặc biệt là phòng ngừa té ngã. Nghiên cứu can thiệp được tiến hành trên 63 sinh viên Điều dưỡng có đánh giá trước và sau can thiệp nhằm mục đích đánh giá sự thay đổi kiến thức của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Yersin Đà Lạt về phòng ngừa té ngã cho người bệnh. Kết quả cho thấy kiến thức của sinh viên sau can thiệp đã có sự cải thiện rõ rệt so với trước can thiệp (p <0.001), có 79.4% sinh viên có kiến thức đạt mức độ tốt, 19% sinh viên có kiến thức đạt mức độ trung bình và 1.6% có kiến thức kém. Vì vậy, một chương trình phòng ngừa té ngã cần được đưa vào chương trình đào tạo của các trường điều dưỡng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-11
Chuyên mục
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ