Quay trở lại chi tiết bài viết Những thay đổi hình thái hệ thống mạch máu của gan đổi với tắc ruột non cấp tính Tải xuống tải PDF