Những thay đổi hình thái hệ thống mạch máu của gan đổi với tắc ruột non cấp tính

  • Nguyen Cao Cuong
  • Milyukov Vladimir Yefimovich
  • Sharifova Kheyalya Murshud Kizi
  • Sharifov Elshan Rovshan Oglu
Từ khóa: phân tích yếu tố, phân tích yếu tố khám phá

Tóm tắt

Nghiên cứu dựa trên phân tích mẫu vật sinh thiết thu được thông qua  mô hình hóa tắc ruột non cấp tính cơ học trên động vật thí nghiệm. Một phương pháp được sử dụng để đánh giá những thay đổi về thể tích của lòng mạch trên cơ sở nghiên cứu hình thái của các mạch máu trên một đơn vị diện tích của nhu mô gan. Theo tiến triển của bệnh, chúng tôi đã phát hiện ra sự khác biệt và mô hình chung những thay đổi hình thái của  hệ thống  mạch máu  của gan so với  thắt nghẹt và tắc nghẽn ruột non cấp tính (ASBO).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-11
Chuyên mục
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ