Các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên ngành kế toán Trường Đại học Kiên Giang

  • Nguyễn Thị Mỹ Linh
  • Tô Điền
Từ khóa: Động cơ học tập; trường Đại học Kiên Giang.

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên ngành Kế toán trường Đại học Kiên Giang. Dữ liệu được thu thập từ 228 sinh viên ngành Kế toán khóa 3, khóa 4 và khóa 5 thuộc Khoa Kinh tế-Du lịch, trường Đại học Kiên Giang. Phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và hồi quy đa biến (OLS) được sử dụng để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập của sinh viên. Nội dung chính của nghiên cứu là xem xét tác động của các yếu tố qua mô hình hiệu chỉnh: (1) Chất lượng giảng viên; (2) Điều kiện học tập; (3) Môi trường học tập; (3) Chương trình đào tạo; (4) Hoạt động phong trào; (5) Công tác quản lý và truyền thông đến động cơ học tập của sinh viên (động cơ hoàn thiện tri thức và động cơ quan hệ xã hội). Kết quả cho thấy, tất cả các yếu tố được đưa vào mô hình đều có tác động đến động cơ hoàn thiện tri thức và có 4 yếu tố tác động đến động cơ quan hệ xã hội.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-11
Chuyên mục
QUẢN LÝ KINH TẾ