Các yếu tố tác động đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường nghề – Nghiên cứu trường hợp Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt

  • Đỗ Trịnh Hoài Dung
  • Trương Thị Ngọc Thuyên
Từ khóa: Chất lượng đào tạo khởi nghiệp, sinh viên Cao đẳng nghề, Ý định khởi nghiệp.

Tóm tắt

Giáo dục về khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo là yếu tố quan trọng để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp cũng không thể đứng ngoài cuộc. Phát triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng là cơ sở để các trường Nghề nâng cao chất lượng đào tạo. Nghiên cứu này phân tích tác động của các yếu tố tính đổi mới sáng tạo, niềm tin vào năng lực bản thân, thái độ, động lực học tập, khả năng chấp nhận rủi ro và nhu cầu thành đạt đến ý định khởi nghiệp của sinh viên trường Nghề. Với quy mô mẫu là 285 sinh viên Cao đẳng Nghề Đà Lạt, kết quả phân tích cho thấy các yếu tố trên có tác động tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên. Trong đó yếu tố niềm tin vào năng lực bản thân có tác động mạnh nhất đến ý định khởi nghiệp của sinh viên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-11
Chuyên mục
QUẢN LÝ KINH TẾ